До підсумкового контролю знань

Частина 1.Теорологія

1. Періодизація розвитку вітчизняної криміналістики і загальна характеристика кожного з періодів.

2. Сутність першої і другої концепцій поняття криміналістики та ордистики.

3. Системно-структурна будова і змістовно-тематичне наповнення базового навчального курсу криміналістики.

4. Науковий статус криміналістики за новітньою класифікацією юридичних наук.

5. Дисциплінарні зв’язки криміналістики.

6. Дидактичні основи криміналістики.

7. Сутність і класифікація методів криміналістики.

8. Загальна характеристика методів криміналістики.

9. Зародження і розвиток поняттяметоду ідентифікації та його співвідношення із методом групофікації і класифікаційного дослідження.

10. Об’єкти базисних власне криміналістичних методів дослідження.

11. Класифікація базисних власне криміналістичних методів дослідження.

12. Загальні відомості про сутність та етапи ідентифікаційного і групофікаційного процесу.

13. Ступеневий сутнісне видовий поділ антикримінальних відомостей До підсумкового контролю знань.

14. Поняття і ступеневий сутнісне видовий поділ речових джерел антикримінальних відомостей.

15. Ознаки і ступеневий сутнісне видовий поділ особистісних джерел антикримінальних відомостей.

16. Сутність, послідовність та інші закономірності роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальних відомостей.

17. Ступеневий сутнісне видовий поділ практичних дій і форм оперування доказами в антикримінальному судочинстві.

18. Історія розвитку і термінологія мікрооб’єктів.

19. Основні напрямки визначення мікрооб’єктів, сутність їх якісного визначення.

21. Видова класифікація та інші класифікаційні поділи мікрооб’єктів.

23. Предмет криміналістичної мікрооб’єктології та її місце поміж інших наукових знань.

Частина 2. Техніка

24. Поняття, джерела і система техніки як другої частини криміналістики.

25. Сутність і класифікація технічних засобів роботи з особистісними і речовими джерелами До підсумкового контролю знань.

26. Склад валізи по роботи з мікрооб’єктами та одорологічної валізи.

27. Поняття і система фотокінозйомки і звуковідеозапису як часткового вчення, розподіл його положень.

28. Стисла характеристика закарбовуючих методів фотокінозйомки і відеозапису, їх значення.

29. Основні дослідницькі методи фотокінозйомки і відеозапису, їх загальний огляд і сучасні можливості.

30. Сутність і різновиди антиделіктних слідів, трас та субстанцій, їх співвідношення.

31. Слідознавство як часткове вчення, його система та місце у базовому навчальному курсі.

32. Класифікація антиделіктних слідів, трас і субстанцій.

33. Природа, класифікація, властивості і механізм утворення слідів пальців рук та іншого шкіряного покрову людини.

34. Технічні засоби і методи збирання та особистого дослідження слідів шкіряного покрову рук, ніг До підсумкового контролю знань, губ та інших частин тіла, ніг, зубів і нігтів людини.

35. Технічні засоби і методи збирання слідів знарядь злому, транспортних засобів, фізичного, хімічного, фізико-хімічного, біологічного діяння і мікрослідів.

36. Загальні відомості про методику трасологічного і субстан­ціологічного дослідження.

37. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний статус одорології.38. Фізичні і криміналістичні властивості, механізм утворення і сприйняття слідів запаху людини.

39. Класифікація слідів і зразків запаху людини та інших речових джерел.

40. Загальні положення збирання слідів та отримання зразків запаху людини.

41. Поняття і системно-структурний статус зброєделіктики та її підрозділів.

42. Сутність, ознаки і класифікація кримінальної вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів протиправного поводження з ними.

43. Механізм утворення До підсумкового контролю знань слідів пострілу, їх збирання та особисте дослідження.

44. Поняття, ознаки і класифікація механічної зброї та слідів протиправного поводження з нею.

45. Характеристика слідів протиправного поводження із кримінальною механічною зброєю, їх збирання та особисте дослідження.

46. Сутність і класифікація вибухової зброї, пристроїв і речовин та слідів протиправного поводження з ними.

47. Поняття, система і розподіл положень встановлення автора, виконавця, засобів, процесу та інших обставин виготовлення документів.

48. Поняття та співвідношення письма, почерку і писемної мови, характеристика її ознак.

49. Стисла характеристика загальних і часткових ознак почерку, їх ідентифікаційне значення.

50. Можливості діагностичних та авторознавчих досліджень, встановлення виконавців і засобів їх виготовлення.

51. Поняття, система і розподіл положень До підсумкового контролю знань встановлення факту, автора, виконавця, засобів, процесу та інших обставин внесення змін у документи.

52. Різновиди та ознаки ідеальної і матеріальної підробки письмодокументів.

53. Встановлення змісту знищених текстів і рельєфних позначень, підробки печаток і штампів.

54. Габітоскопія як часткове вчення і галузь техніки.

54. Властивості ознак зовнішності людини, їх об’єктивні і суб’єктивні відображення.

55. Сучасні можливості встановлення людини за ознаками зовнішності методами словесного і суб’єктивного портрета та інших спеціальних методів.

56. Анатомічні і функціональні ознаки зовнішності людини, її особливі прикмети.

57. Інформатика (інформаційно-методичне забезпечення протидії злочинам) як часткове вчення і галузь техніки.

58. Поняття і види криміналістичної реєстрації в залежності від характеру та До підсумкового контролю знань ознак об’єктів і рівня централізації, її юридичні підстави.

59. Стисла характеристика ордистично-довідкового обліку певних категорій осіб, можливості автоматизації дактилоскопічного обліку.

60. Автоматизація обліку та ідентифікації куль і гільз вогнепальної зброї, довідково-допоміжні обліки і колекції слідів знарядь злому, зброї, натурні колекції.

Частина 3. Тактика

61. Поняття, джерела і система тактики як третьої частини криміналістики.

62. Тактичний прийом, ситуація, рішення та комбінація, їх класифікація.

63. Поняття і класифікація версій, тактика висунення (побудови), аналізу, динамічного розвитку і перевірки версій.

64. Загальна характеристики планування та організації процесу протидії злочинам, різновиди, принципи і тактика здійснення планування.

65. Сутність та основні напрямки гласної пошукової, розшукової, отримуючої, дотримуючої і документуючої діяльності До підсумкового контролю знань антиделіктологів, їх взаємодії.

66. Обстеження як процесуальна дія, метод дослідження і спосіб отримання відомостей.

67. Законодавче і доктринальне бачення різновидів огляду.

68. Тактика різних видів гласного огляду, передбачених КПК України.

69. Тактика різних видів негласного огляду, передбачених КПК України.

70. Обов’язкові та факультативні учасники і принципи проведення різних видів огляду.

77. Етапи і способи проведення огляду місця діяння, черговість збирання та фотовідеодокументування антиделіктних слідів.

78. Поняття, правові основи проведення і класифікація обшуку, витребування та отримання трасосубстанцій і документів

79. Сутність підготовки і тактика проведення обшуку приміщення та транспортного засобу.

80. Стадії та особливості тактики проведення обшуку ділянок місцевості та особистого обшуку.

81. Психологічна і комунікативна сутність, правова регламентація і класифікація допиту.

82. Процес До підсумкового контролю знань формування доказів, сутність підготовки до допиту різних категорій осіб.

83. Стадії проведення допиту у безконфліктній ситуації, його тактичні особливості у конфліктній і гостро конфліктній ситуації.

84. Тактика допиту свідка, потерпілого. підозрюваного та експерта, малолітніх і неповнолітніх осіб, осіб з вадами і з імунітетом.

85. Етапи і тактика очної ставки, особливості тактики перехресного допиту осіб у суді, очної ставки у конфліктній ситуації.

86. Правова регламентація різних видів пред’явлення для впізнання.

87. Сутність і види пред’явлення для впізнання.

88. Особливості тактики пред’явлення для впізнання різних об’єктів.

89. Тактичні особливості симультанного (спонтанного), подвійного (зустрічного) і групового впізнання.

90. Сутність експерименту і перевірки та/чи уточнення До підсумкового контролю знань показань на місці діяння як складових дій слідчого експерименту.

91. Підготовка до експерименту і перевірки та/чи уточнення показань на місці діяння, вимоги до їх тактичних прийомів.

92. Тактика проведення експерименту і перевірки та/чи уточнення показань на місці діяння.

93. Поняття і класифікація судових експертиз.

94. Система експертних і позаекспертних установ України.

95. Загальні положення тактики призначення і проведення експертизи.

96. Всеукраїнський одорологічний центр, його основні підрозділи.

97. Кваліфікаційні вимоги та основні функції співробітників одорологічної лабораторії.

98. Загальні положення отримання зразків запаху і підготовки експертних об’єктів.

99. Тактика звичайного і діагностичного комісійного одорологічного дослідження.


documentajjvrjl.html
documentajjvytt.html
documentajjwgeb.html
documentajjwnoj.html
documentajjwuyr.html
Документ До підсумкового контролю знань